Буряты

  • Use compact layout

Interactive tree of Барга-Батор

Олюдай
Хэнгэлдэр
Алагтай
Private
Шоно 1001
hуудаг Саган
Эри ганса Зонхи 963
Эхирит 944
Бузган хара
Булган харa
Булагат
Бурят 924
Хабичи-баатур
Бааридай
Джадарадай
Чжоуредай
Бодончар Мунгхаг
Алан-гоа
Добун-Мерген
несколько поколений
Болтирог
Боохой Баян
Доргошо
hаргада
Наажад
???Аригун
Жэнхэн
Дагаанхан
Хабагай
Эршэм
Онход
Дэлдэгэр
Хайтал
Нохосой
Ухасай
Нохой Ураг
Хорьнойн Хатан
Шоно
Ользон
Бэлэйхэн
Гэлэйхэн
Галзут
Боохой хуасай
Онгор
Тогтор
Боршиихо
Богтор
Сагаан малгай
Хуригахан
Бабагар
Хуасай
Лэглууд
hуурэл
Улаалзай хубдууд
Сагаалжа Хубдут
Боригоохо Хубдут
Байтай Хубдут
Лиглид Хубдут
Тумэршэн Хубдут
Нохой Хубдут
Ургаша Хубдут
Хубдут
Хара
Шара
Гучит
Худанса
Анайдай
Долоогаад
Доботой
Далтай
Гэгшэд
Сумид
Ширайт
Моотогон
Сигуудай
Байталай
Хушуун
Даржагай Морто
Баряахай
Батанай
Тангад
Баатаржаан
Хуудай
Нидо
Хухэ
Харгана
Хуугэдэй
Хара тоолэй
Хундуу
Бушхэй
Зальтир
Римгид
Шалхар
Худай
Хожогор
Будан
Оргодой
hарьмайта
hуури
Тэсхэй
Заргатан
Бодонгут
Мэнгээ
Зургууд
Хоригой
Гуутар
Баригай
Мусэн
Хальбан
Улинхай
Убээгэй
Хушууша
Будэй
Шоно
Сагаан
Тугчид
Захимха
Салдан
Боохой
Хэдэгэнэ
Малаахан
Шубгэ
Батанай
Хоридой
Баргуджин-гоа
Шаралдай
Нагатай
Барга-Батор 904
Горлос (Харалос)
Мисар Улуг
Private
Private